Çizginin Dışındakiler 16 Kasım’da İTÜ KSB Büyük Salon’da!

Başarılı insanlar için anlatılan hikayelerde onların zeki ve hırslı oldukları söylenir. Bu çoğu zaman doğru olsa da onların hikayeleri görünenden çok daha karmaşıktır ve onları anlayabilmemiz için daha yakından bakmamız, daha dikkatli dinlememiz ve anlattıkları üzerine daha iyi düşünmemiz gerekir.

Bu hikayeleri daha iyi anlamak, onlara daha yakından bakmak ve perspektifimiz genişletmek için İTÜ Girişimcilik Kulübü olarak düzenlediğimiz etkinlik, Çizginin Dışındakiler 16 Kasım’da İTÜ Ayazağa Kampüsü KSB Büyük Salon’da. Her biri hikayeleriyle birbirinden özel 6 konuşmacıyı konuk edeceğimiz etkinlik, saat 9.00’da açılış konuşması ile başlayıp 17.30’da son bulacak. Bizimle birlikte bu hikayelere ortak olmak isteyen herkes davetli, katılmak için linkten kayıt olmanız yeterli!

Konuşmacılar ve etkinlik programı ise şu şekilde olacak:

Program

09.00–10.00 Kayıt- Karşılama
10.00–10.15 Açılış Konuşması
10.15–11.00 Fatih Güner
11.00–11.15 Ara
11.15–12.00 Ataman Özbay
12.00–13.00 Öğle arası
13.00–13.45 Umut Gökbayrak
13.45–14.00 Ara
14.00–14.45 Selçuk Keser
14.45–15.00 Ara
15.00–15.45 Coraline Chapatte
15.45–16.30 Nezih Cihan Aksoy
16.30–16.45 Ara
16.45–17.30 Bestami Köse

Bize iletisim@itugirisim.org adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinliğe kayıt olmak için:

itugirisim.org

İTÜ Girişimcilik Kulübü

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store