วิเคราะห์ SET50 วันที่ 15–11–2559 มุมมอง Rebound

หลังจากที่ SET50 ทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 952.95 เมื่อวันที่ 10–11–2559 ซึ่งคาดว่าน่าจะจบคลื่นที่ 3 ใหญ่ และกำลังทำ Correction Wave ในรูปแบบของ Zigzag เพื่อจบคลื่นที่ 4 โดยมีแนวรับอยู่ที่ 906.77 และ 896.30 ซึ่งสถานะปัจจุบันคาดว่าน่าจะจบคลื่น a แล้วเรียบร้อยที่ราคา 909.66 แล้ว โดยกำลังขึ้นทำคลื่น b

โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 924.60, 933.25 และ 936.35 ตามลำดับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.