Палави числа навсякъде.

Все по-често срещам неудобно или откровено грешно изписани числа и дати. Бърз преглед на новинарските сайтове и електронните магазини показва съзвездие от различни формати за изписване на работно време, цени, телефонни номера и т.н. Полезно е изписването на числовата информация да следва единни правила, за да бъде по-лесно създаването и консумирането ѝ.

Това са българските норми за най-популярните типове числова информация, който би трябвало всички да знаем, но реалността говори друго.

Дати могат да се изписват съкратено или разширено.

Разширеното изписване изисква дните от седмицата и месеците да са с малка буква, а празниците с главна.

Коледа е в понеделник…


Нека си го кажем направо. Повечето хора са неграмотни. За съжаление уебдизайнерите също сме хора, затова правилно оформеният текст е сигурен начин да отличим своя дизайн сред морето от сбъркани пълни членове, двойно подравнени параграфи и small-caps извращения.

Гòвори ми на български

Първа и задължителна стъпка във всички графични програми на Adobe е да отбележите верния език на текста, с който работите. Няма да повярвате, но това е Bulgarian. Много от функциите на програмите няма да работят правилно, ако не го направите — сричкопренасяне, българска кирилица, кавички и др.

Правилни кавички

Всеки език има собствени правила за препинателните знаци. В българския нещата стоят така:


Kinda boring.

No, it doesn’t. It’s just a color. And please stop using it on every design event site.


Recently a friend called from a new phone number, so I decided to add it to her existing contact. What appeared on the phone label selection screen terrified me.

I don’t know a single person who has a home fax. What is a radio phone? Are pagers still operational? Using a phone in the car is kinda forbidden. I know about 7 people who still have a fax number on their business card.

Apple is known for being radical in their design — they were the first to start removing obsolete ports from their computers, then make giant transitions from OS9 to OSX and from PowerPC to Intel CPU architecture. Now there are rumors about even removing the phone jack in the next iPhone…

How can you design for the future and still support such anachronisms?


Change is irreversible.

October 2012


Lately I’ve been experimenting with a custom dark theme on my computer. As a result of mismatched color schemes and some interface modifications, programs show text and background with same color. And there I am, stuck with this dialog window.

But even without any words it is still pretty clear.

A picture’s worth more than its weight in words, it seems.

November 2013

Ivan Ginev

Bulgarian graphic designer. Small business owner. Father of two. Casual cyclist and gamer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store