Một phần của tuổi thơ

Đây có lẽ là một phần hình ảnh của tuổi thơ của mình. Nhớ lúc nhỏ, gần dịp Tết sẽ có gánh hát rong như thế này. Mỗi lần ghé qua xem, vì trong xóm có đứa thích xem nên đi chung. Vì vốn dĩ bản thân mình rất sợ họ. Lúc đó, mình mới lớp 2, lớp 3 thôi nên không hiểu biết gì. Chỉ là sợ chứ không phải kì thị. Sợ nên không dám lại gần. Sợ nên không dám tới đó lần nào nữa. Mỗi lần đi ngang qua cũng không dám nhìn vô. Cứ thế thời gian trôi đi. Cho đến ngày đầu học năm nhất, mình vô tình coi một chương trình trên VTV6, mình đã khóc nức nở khi mình từng sợ 1 người ư vậy. ằng sau những người họ là cả 1 câu chuyện mà những người bình thương như mình sẽ không bao giờ hiểu được. Sinh ra đâu phải ai cũng đựơc lựa chọn. Đôi khi số phận chọn mình. Còn vui buồn hạnh phúc lại là do mình chọn.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.