Đàn ông và tiền

Thiết nghĩ đàn ông và tiền có điểm chung đều là thứ quý giá mà phụ nữ nào cũng muốn tìm kiếm trong cuộc đời mình. Nhưng tiền trong tay phụ nữ nếu họ không xài thì vẫn là của họ. Nhưng người đàn ông mà họ cầm tay chưa chắc sẽ là của họ mãi.

Tiền thì lạnh và có thể không đem lại sự hạnh phúc thật sự và lâu bền cho phụ nữ. Còn đàn ông ấm áp nhưng cũng chưa chắc đem lại hạnh phúc vĩnh cữu cho phụ nữ. Nhưng ít ra phụ nữ biết chi tiêu sẽ biết khi nào tiền đi. Còn phụ nữ cho dù biết vun vén cũng không thể nào biết được người đàn ông có rời bỏ họ mà đi không.

Tiền không có cánh còn đàn ông có chân. Tiền đi hay ở là do phụ nữ chọn. Đàn ông đi hay ở lại do đàn ông lựa. Nhưng dù cho không có cánh như tiền hay có chân như đàn ông thì điều cuối cùng mà đàn ông rút ra giùm, chính là : LỖI VẪN DO PHỤ NỮ mà ra. Phụ nữ xài phí, tiêu hoang thì tiền bay. Phụ nữ không xài, bê bối, xấu xí thì chồng bay theo con khác. Lỗi vẫn do phụ nữ mà thôi.

Tiền nhiều mệnh giá và 1 mệnh giá có nhiều tờ giống nhau. Còn người đàn ông mà phụ nữ yêu, thì ĐỘC NHẤT và không hề có bản sao nào. Ít nhât trong mắt phụ nữ là vậy.

Tiền và đàn ông đều quan trọng. Nhưng là phụ nữ ra đường cầm tiền cũng nên hiểu biết chút về kinh tế. Tự xác định rủi ro cho mình trước rồi hả đưa ra quyết định kiếm tiền hay đàn ông trước. Hay song song. Có đàn ông rồi vẫn phải kiếm tiền. Còn có tiền rồi không có đàn ông cũng chưa chết. Không có tiền là chết từ ngoài vào trong. Dù thế nào hãy là người phụ nữ hiện đại thực sự biết yêu thương đàn ông và tiền. Chứ đừng trở thành kiểu người phụ nữ chỉ biết yêu tiền của đàn ông

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.