Blog Trị Nám Khi Mang Thai

Iwiki Vietnam
Sep 13, 2018 · 1 min read

Mang thai có lẽ là giai đoạn đáng nhớ nhất của chị em phụ nữ. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi đứa con bé bỏng cua mình sắp chào đời thì phụ nữ cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng nhất định. Cân nặng tăng lên nhanh chóng, tình trạng ốm nghén và làn da xấu đi. Trên mặt sẽ xuất hiện các vết nám da li ti, và nám da vẫn sẽ còn tiếp diễn sau khi sinh nếu không điều trị đúng cách.

IWIKI chia sẽ cho chị em phụ nữ BLOG Trị Nám Khi Mang Thai nhằm giúp chị em trang bị cho mình kiến thức để phòng và điều trị Nám trong giai đoạn này.

Chúc chị em nhiều may mắn.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store