Kosova’daki Türk taburu ile polis biriminde görev yapmış bazı isimlerin darbe girişiminde rol almaları, bu ülkenin FETÖ tarafından rehabilitasyon merkezi olarak kullanıldığı iddialarını gündeme getirdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.