Zeeland zet in op structuurversterking, al dan niet met hulp van ‘Den Haag’. Worden alle kansen benut? Een kanttekening vanaf de zijlijn.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE PROVINCIE ZEELAND

De provincie Zeeland is in staat structurele problemen aan te pakken en steden en regio’s met kansen en bedreigingen met krachtig beleid te ondersteunen. De nota Zeeland in Stroomversnelling van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid legt daarvoor de basis. Weliswaar kregen de aanbevelingen van de commissie Balkenende geen warm onthaal in Den Haag, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Inspelen op nieuwe inzichten en gebruik maken van kansen die er zijn kan Zeeland een nieuwe toekomst bieden. Gebruikmaken van autonome regionaal-economische ontwikkelingen en van nieuwe bestuurlijke concepten kunnen een goed vervolg zijn.

Vergrijzing en het wegtrekken van jongeren zijn significante voorbeelden van de problemen waar Zeeland mee worstelt. Ze zijn echter al decennia aan de gang en eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Intussen floreert de industrie in de Kanaalzone en heeft het met de verbreding van de sluizen en de kans de toegangspoort voor vrachtvervoer naar Parijs te worden ook een zonnige toekomst.

Boven de Westerschelde ligt dat genuanceerder. Daar groeit de logistieke sector en de bouw van alles wat met windenergie te maken heeft. Een ontwikkeling die positief is voor bedrijven en de werkgelegenheid in deze sectoren. Maar er is meer aan de hand.

Er is echter wel vrijwel een einde gekomen aan de energie gerelateerde bedrijfstak die aan duizenden mensen direct en indirect werk verschafte. Na het sterke afslanken van de Koninklijke Schelde Groep en het verloren gaan van grote bedrijven als, Hoechst/Thermphos en Pechiney/Zalco is het tijd voor een nieuwe oriëntatie. Bijkomend voordeel is dat vooral de problematiek van Delta bestuurders in heel Zeeland wakker heeft geschud. Delta’s voorganger de PZEM was het succesvolle trekpaard van de industrialisatie uit de zestiger jaren en nu het naar adem snakt houden vooral de gedeputeerde en de wethouders van financiën de adem in. Nu de provincie en gemeenten zelf in hun portemonnee geraakt worden door het wegblijven van Delta’s royale dividenden is er een nieuw en breed gedragen besef aan het ontstaan dat men in Zeeland daadwerkelijk de bakens moet verzetten.

Het inschakelen van onze Zeeuwse coryfee Jan Peter Balkenende is een bewijs dat politiek Zeeland beseft dat niet afgewacht kan worden. Het streven een nieuwe loot aan het Roosevelt College te verbinden toont aan dat het belang van kennisinstituten in de provincie als nieuwe motor voor regionale ontwikkeling wordt ingezien. Jammer genoeg is het resultaat van de cie. Balkende op dit moment nog niet groot maar misschien nog wel belangrijker is dat Zeeland niet meer lijdzaam de ontwikkelingen afwacht en initiatief heeft getoond. En daarmee doorgaat!

Het te hulp roepen van een club prominente en invloedrijke personen is een slimme zet om ‘ Den Haag’ bij de Zeeuwse zaak te betrekken maar is het genoeg om het tij te keren en wat kan er nog meer bedacht worden? De Zeeuwse problematiek lijkt in Haagse ogen niet zo groot als men oppervlakkig naar de cijfers van werkloosheid en economische groei kijkt (zoals minister Kamp doet) maar is dat wel degelijk als de structurele zwakte van Zeeland kan worden aangetoond en een oplossingsrichting kan worden gepresenteerd.

De structurele zwakte van wegtrekkende jeugd en ontvolking vanwege te weinig werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en vergrijzing in een deel van Zeeland zijn al decennia lang aangevoerd om de Zeeuwse problemen voor het voetlicht te brengen. Maar om specifieke Haagse steun te krijgen is meer nodig. Zeeland moet daarvoor aantonen dat het ‘iets’ niet heeft dat in (vrijwel) alle andere provincies wel aanwezig is. Geen unique selling point’ maar ‘unique missing point’ ! Wat maakt de Zeeuwse zaak anders dan die van andere provincies?

Ik vond twee bronnen om een antwoord te vinden op die vraag. Het eerste is een artikel dat de sociaalgeograaf Dick Van der Wouw werkzaam bij ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland eind vorig jaar schreef in het vakblad Rooilijn[1]. De tweede bron is het verschijnen van de nieuwe nota ‘ Maak Verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Algemeen wordt deze nota beschouwd als een inspanning van dat ministerie om de discussie over de bestuurlijke organisatie van Nederland, na het echec van de provinciale herindeling, nieuw leven in te blazen. Inhoudelijk borduren de samenstellers voort op de gedachte dat niet elke provincie hetzelfde bestuurlijk model hoeft te hebben. In de nota ‘Het einde van het blauwdruk denken’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur uit 2010 wordt al aangegeven dat provincies in staat moeten worden gesteld eigen structuren te bedenken indien daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking kan worden gediend. Deze beide studies bieden Zeeland kansen om sterker openbaar bestuur te ontwikkelen en op midden lange termijn de structurele zwaktes van de provincie aan te pakken.

De Stuurgroep Openbaar Bestuur borduurt in haar nota Maak Verschil voort op het loslaten van de blauwdruk en zet de eigenheid van elke provincie voorop. Een belangrijke stap vooruit vind ik ! Bovendien koppelt zij rechtstreeks regionaal economische ontwikkeling aan bestuurlijk maatwerk. Dat spreekt temeer aan omdat het marginaliseren van het regionaal economisch beleid door het Rijk soms pijnlijk gevoeld wordt. Zelf regionaal economisch beleid ontwikkelen loopt vaak op niets uit doordat de bestuurlijke structuur ‘ in de weg’ zit. Ook maakt de nota samenwerkingsvormen tussen gemeenten onderling en met de provincie mogelijk zonder vrijblijvendheid. Hierdoor neemt de bestuurskracht toe zonder dat een nieuwe ronde van schaalvergroting van de gemeenten noodzakelijk is. Met deze nieuwe mogelijkheden creatief omgaan vergt veel inlevingsvermogen van de betrokken bestuurders en de absolute bereidheid om over de grenzen van eigen gemeente- en provinciebelang te kijken. Een nieuwe uitdaging die nieuwe dynamiek kan opleveren, de Zeeuwse bestuurskracht vergroten en vastgelopen situaties kan vlottrekken.

Om tot een succesvolle aanpak te komen is visie en leiderschap nodig, in de eerste plaats van de bestuurders. Eigenschappen en vaardigheden die nu eenmaal dun gezaaid zijn en een uitdaging aan hen die daar van nature over beschikken. De nota biedt een instrumentarium aan van steun in de vorm van opleiding en bijscholing van het bestuurlijk en politiek kader, en lijkt op het lijf van de Zeeuwse situatie geschreven. Krachtenbundeling zonder grootschalige ingrepen, netwerkvorming ook over de provincie- en landsgrens heen. Vooral voor Zeeuws Vlaanderen is dit laatste aspect een uitgelezen kans.

Maar ook Van der Wouw levert een waardevolle bijdrage aan de gedachtevorming over de gewenste aanpak. Zo pleit hij in het eerder genoemde artikel onder meer voor de vorming van een sterk stadsgewest en het opgaan van alle gemeenten in 1 Gemeente Zeeland. Voor het stadsgewest zou alleen de regio Middelburg-Souburg-Vlissingen qua inwonertal in aanmerking kunnen komen (zoals ook het voornemen was in de 4e nota R.O.)

Terecht legt Van der Wouw een verband met regionale ontwikkeling en de bestuurlijke context waarin deze plaats vindt. Naar mijn mening levert zijn voorstel voor de vorming van 1 Gemeente Zeeland geen bijdrage aan de oplossing van de gesignaleerde problemen. Vooral omdat de gemeente de basis van het openbaar bestuur vormt en opschaling op dit niveau de democratie geweld aan doet. De afstand tussen de gekozen bestuurder en de kiezers wordt immers veel te groot.

Van der Wouw verwacht dat 1 Gemeente Zeeland, wat de vierde gemeente in grootte van ons land zou worden, daarmee aanzienlijk meer invloed zal verwerven in Den Haag. Dat is ronduit een vergissing, gestoeld op de verwachting dat ‘ Den Haag’ en de andere gemeenten deze Zeeuwse truc niet door zouden hebben. Als het gaat om versterking van de provinciale en gemeentelijke bestuurskracht kies ik dan ook eerder voor een vorm van ‘ verlengd lokaal bestuur’. En ik kies er niet voor de provincie op te heffen. De provincie als tussenlaag kan niet gemist worden. [2]

De tweede conclusie die Van der Wouw trekt is echter veel interessanter. Uit onderzoek blijkt dat provincies buiten de Randstad, het ‘ Randland’ , ook economische groei kunnen ontwikkelen, zij het alleen in steden vanaf een bepaalde grootte. Steden waarin mensen wonen en werken die door uitwisseling van veelsoortige kennis en ervaring nieuwe initiatieven laten ontstaan en waar innovaties op een breed terrein plaats kunnen vinden. Kennis, onderwijs op hoog niveau en formele en informele netwerken, state-of-the-art ICT, communicatie en een levendig cultureel klimaat zijn de nieuwe levensaders van stedelijke ontwikkeling geworden. Deze trend voltrekt zich wereldwijd. Niet alleen in de Randstad maar ook in de provincies daarom heen, het Randland.

Inspelen op die trend is het benutten van een autonome ontwikkeling die ook Zeeland kansen biedt. Dat zal niet van zelf gaan! Het vraagt visie en leiderschap en relevante kennis en inzichten bij bestuurders en ambtelijke top.

De door Van der Wouw gesignaleerde kans van het creëren van een stedelijk centrum is de andere kaart die getrokken kan worden. De mislukte poging om een stadgewest Middelburg/Vlissingen te vormen is echter een slecht voorteken. Voortdurend gekissebis over kleine en grote belangen en sommige pogingen om ‘over elkaar te heersen’ maken een hernieuwde poging bijna tot een mission impossible. Maar ook hier biedt de gedachtegang in Maak Verschil uitkomst: Dat is de rol van de provincie. Die hoeft niet louter toezicht houdend te zijn, maar kan ook volop participerend! Zij kan een volwaardig partner zijn in een projectgroep ‘ stedelijk centrum’. Zie ook de rol die de provincie heeft in het bestuur van het havenschap. De provincie kan trekker zijn en als derde partij patstellingen voorkomen. Het goed in kaart brengen van de kansen van een stedelijke centrumgemeente biedt inzicht in de voor- en nadelen en is een vereiste om een route uit te stippelen die stapsgewijs zal leiden tot het beoogde resultaat. Een gebied waar net als in andere provincies meegelift wordt op autonome ontwikkelingen.

Inspelen op autonome ontwikkelingen en die versterken is de basis van elke gezonde regionale ontwikkeling. Het inzetten op een voor Zeeland geheel nieuwe bedrijfstak van sterk energie gebonden bedrijven in de zestiger jaren was het inspelen op een kans die zich toen voor deed door de ligging van de haven van Vlissingen aan diep vaarwater en het uitbouwen van een provinciaal energiebedrijfje tot een landelijk toonaangevend multi-utility concern dat stroom tegen uit kernenergie tegen een sterk concurrerend tarief kon leveren. Die mogelijkheid is voor een afzienbare tijd voorbij.

Nu moet Zeeland ook inspelen op nieuwe werkgelegenheid die gecreëerd wordt in stedelijke centra. Die heeft Zeeland, zij het maar op een plaats en dan nog ternauwernood.

Gelukkig doet zich in Zeeland een kans voor bij de versterking van Terneuzen als de kanaalverbreding klaar is en de Franse overheid daadwerkelijk overgaat tot aanleg van enkele ontbrekende vaarwegen naar Parijs. Die locatie maakt een rooskleurige ontwikkeling mogelijk mits goed samengewerkt kan worden met België en Frankrijk.

Ook voor dit provinciale speerpunt biedt de nota Maak Verschil kansen. Er wordt duidelijk aangegeven dat het Rijk steun zal geven aan grensoverschrijdende projecten. Dit project kan volgens mij een schot in de roos worden en een gezonde ontwikkeling van heel Zeeuws Vlaanderen mogelijk maken. Elders in Zeeland doet zich zo’n kans niet voor.

Met het aanvaarden van de conclusies en aanbevelingen in de nota Zeeland in Stroomversnelling toont de provincie dat zij de noodzaak van het nemen van initiatief inziet. In de Randvoorwaarden vermeld zij het belang van Bestuurlijke Vernieuwing en aan de Leefbaarheidsagenda kan een stedelijk centrum een goede bijdrage leveren. Nu is zij aan zet om gebruik te maken van de handreikingen en inzichten die er inmiddels zijn. Het aanwijzen van Zeeland als proeftuin van de aanbevelingen van de Stuurgroep Openbaar Bestuur in Maak Verschil in samenhang met de nota Zeeland in Stroomversnelling is een kans op succes die niet gemist mag worden.

27/9/16

Jaap Ventevogel

[1] Dr.Ir. B.A.J. Van der Wouw in Rooilijn pg.48 nr4/2015

[2] zie “Verlengd lokaal bestuur maakt betere provincie “ weblog https://medium.com@jaapventevogel/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.