Image for post
Image for post
Mandala visuailzation, @magdahertzberg

Należy rozumieć życie jako dzieło sztuki.

Od początku.

Opisuję w pamiętniku swoją niedawną drobną nieuczciwość, sprzed kilku dni, nieważne już o co chodziło. I myslę, że

powinno mi to wtedy przyjść do głowy — że nie powinienem być nieuczciwy, bo to się tutaj znajdzie

Zanieczyści mi życie. Jak w księdze grzechów Pana Boga, tylko że naprawdę. No, i oczywiście w drugą stronę: w innej sytuacji właśnie powinienem, żeby zostało zapisane, gdzieś tam.

Dobrze byłoby żyć w taki sposób.

Dlaczego właściwie dobrze? Nikt nie ma dostępu do pamiętnika, nikt nie przeczyta. Nikt się nigdy o tym nie dowie. Nie ma tutaj aspektu kary ani nagrody. Nie ma presji społecznej.
I dochodzę do wniosku, że przez te wszystkie miesiące pisania go, dokumentacji każdego dnia swojego życia, wyrasta we mnie nowy zmysł. …


Image for post
Image for post
Graphics by Dan Horne for Golem

Ok, so here’s the thing: machine learning is taking over the world.

Like, not in the literal, skynet’ish, space-oddysey’ish, matrix’ish way. At least for now.

How then? Well, in the ordinary, economic’ish way. Data is pouring, algorithms are trained, money is being made.

And since Golem is the future of computing, we would like to be able to run ML tasks on it.

There is, however, a problem. Ordinary machine learning algorithms are, at least at this moment, not trivially parallelizable. …


TL DR: We are working to address the problem of verification on Golem network. We will achieve it by checking small parts of computed tasks for accuracy. We will be publishing more on our research results over time.

Image for post
Image for post
source: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=112254&picture=tom-sawyer-fence-2

Ok, so here’s the thing: one of the main issues with building apps on Golem is the verification problem. Since we don’t know what the answer should be for our task (otherwise, we wouldn’t need Golem to perform it…), there is no simple method of verifying if the answer provided by the network is correct. …

Jacek Karwowski

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store