????

Eto nanaman, nararamdaman ko nanaman yung lungkot at sakit. I feel so unimportant and unwanted right now and I cant do a thing about it. 
Bakit kaba ganyan? hahahah nasasaktan nako. Hindi naman ako ganto sayo eh haha pero bakit ikaw ganyan? kampante pa hahays I cant type anymore… I cant see clearly, puro tubig nalang nakikita, tumutulo galing sa mga mata ko hays.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.