Sign in

Ik schrijf, praat graag en onderneem verwoede pogingen om wat activistischer door het leven te gaan. Met gematigd succes. Volg me via jadeyorks.com

Over de impact van gentrificatie

Jade Yorks

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store