07/07/2017

Giờ thì anh không phải là người em có thể nhìn thấy được, không gặp và càng không thể gần.

Nhưng không sao, kí ức vẫn vẹn nguyên, em vẫn vẹn nguyên. Còn rất nhiều việc muốn làm cùng nhau nhưng anh không thể. Vậy nên em sẽ thay anh đi đến những “nơi đó”, và em sẽ vẫn tiếp tục đi đến cuối con đường dù anh không ở bên. Bởi tự do là con đường cô độc nên em sẽ để anh hạnh phúc trên con đường của anh, còn em thì… tự do.

Em thương anh ngày xưa, không kém đi không nhiều hơn, chỉ như ngày xưa.

Yêu vậy, là đủ rồi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thu Huyen’s story.