Trapped

Tôi không biết nữa, cũng không muốn nghĩ thêm. Đi thì đi, một năm rồi về. Đường còn dài, đi hết đoạn này mình đi đoạn khác.