ถึงคุณ Purpledrop*

คือว่าหนูเจอบทความของคุณด้วยความบังเอิญอย่างนึง ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกำลังอ่านตัวเองเขียนบทความอยู่เลยค่ะ หนูชอบบทความและการรีวิวของคุณมาก หนูไม่ทราบว่าคุณยังเล่นอยู่รึเปล่า แต่หนูแค่อยากจะแลกเปลี่ยนแนวเพลงก็บคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.