ความคิด ความเห็น

เข้าใจปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
หรือเข้าใจปัญหา เพื่อเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้น อาจไม่ใช่ปัญหา

เย็นวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงปลายเทอมแล้ว
มีรุ่นพี่ปีสูงๆกลุ่มนึง เข้ามาขอคุยด้วยกับตัวแทนรุ่นเราประมาณสิบคน
เราเข้าไปโดยไม่รู้เลยว่าพี่จะมาพูดเรื่องอะไร ทำไม ยังไงกันนะ?

พี่ๆเริ่มบทสนทนาด้วยการบอกประมาณว่า …

“ อยากรับฟัง ความคิดเห็น ของน้องๆ ต่อกิจกรรมรับน้อง ”
ใครรู้สึก ใครมีความคิดเห็นอะไร? จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ชอบ หรือ ไม่ชอบ อะไรบอกมาได้เลย 
พี่ๆอยากรู้ความคิดเห็นของพวกเราจริงๆ

“กิจกรรมที่ทำกันมานานแล้ว มันอาจจะไม่ได้เหมาะ
กับการสื่อสารกับน้องๆในยุคนี้แล้วก็ได้”
“บางทีพี่ต้องการสื่อสารอย่างนึง แต่น้องอาจจะได้รับ
สิ่งที่ต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรม”
“ถ้ามีอะไรที่น้องรู้สึกว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน บอกมาได้เลย”
“พี่ๆ เข้ามา เพราะอยากได้ความเห็นน้องไปพัฒนาคณะเราจริงๆ”
“ไม่ต้องกลัวรุ่นพี่ ปีอื่นๆจะว่านะ พี่จะไปถามแบบนี้กับทุกปี”
“เราจะได้แก้ปัญหาร่วมกัน”

คำพูดต่างๆเหล่านี้ ช่างเป็นสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากๆ
รู้สึกเคารพนับถือพี่ๆ
รู้สึกขอบคุณมากๆ ที่พวกเค้าได้พูด ข้อความเหล่านั้นออกมา
ในความคิดของเรานะ

คนเราจะเคารพนับถือกันจริงๆ 
คงจะไม่ใช่ที่ อายุ ฐานะทางสังคม หรือตำแหน่งอะไร
แต่เป็นที่ ความคิด การกระทำ มากกว่า

ภายในห้องเล็กๆ ที่ความคิด ความเห็น มากมาย ได้ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้อง
จากเพื่อนๆแต่ละคนที่ได้พูดออกมา ได้ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน
จากมุมมองที่เราไม่เคยได้รู้ ได้คิดมาก่อน
ไม่ได้มีใครผิดใครถูก
มีแต่ว่า เรารู้สึกว่า… เราคิดว่า… ถ้าเป็นแบบนี้จะดีมั้ย….
เป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆ

ความคิด ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน
ความเห็น ที่มองจากคนละมุมกัน
เมื่อความคิด ความเห็น ของหลายๆคนมารวมกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจหรือมองเห็นทั้งหมด
แต่ก็คงจะทำให้…
ได้คิด มากกว่าเดิม
ได้เห็น มุมมองที่กว้างไกลขึ้น

เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ ที่มนุษย์ในโลกนี้
ได้ค้นพบ
การรับฟัง ความคิด ความเห็น
คงจะดีมากจริงๆ ถ้าการรับฟังความคิดความเห็น
จะเป็นการเริ่มต้น ของการเข้าใจซึ่งกันและกัน
เข้าใจปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
หรือเข้าใจปัญหา เพื่อเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้น อาจไม่ใช่ปัญหา

ขอบคุณทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้นะ
หรือที่อ่านมาเจอข้อความบรรทัดนี้พอดี
นี่คือ ความคิด ความเห็น ของเรา :)

Like what you read? Give Jai Natta a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.