4 คู่ 100

ถ้ามองหาข้อดีอะไรไม่ได้ในการอยู่เมืองไทย
ให้นึกถึงซุ้มรองเท้า 4 คู่ 100 ที่อยู่ในสถานี BTS

จากการที่เคยไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาบ้าง
คงมีไม่กี่ประเทศที่มีของใช้ราคาไม่แพง
ขายอยู่ในจุดที่สะดวกสบายมากๆ แบบนี้

-เลยซื้อมา 12 คู่ เปลี่ยนล็อตยกตู้-

Like what you read? Give jakksky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.