ตั้งห้องแล็บ ค้นหาภาษาแบบไทยๆ และได้มาอีกหนึ่งตัวอย่าง
ภาษาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่ใช่เป็นลีลาไวยากรณ์
แต่ถ้ามองให้ลึก จะเห็นว่าพื้นฐานของภาษาที่ฟังดูจริงจัง
มันเกิดจากความจริงใจ ในเรื่องที่เล่า อยู่ที่สาระที่สื่อ

ผลการค้นคว้าคร่าวๆ น่าจะพอได้คำตอบว่า
ถ้าเรื่องที่เราจะเล่ามีแก่นที่ดี มีความจริงที่งาม
ภาษามันจะตรงไปตรงมาตามนั้นเอง

บท บก. ของนิตยสาร Fine Art Magazine
ฉบับ ถวัลย์ ดัชนี

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.