Lisa? Raczej Maxa Kolonki.
Maciej Tomaszewski
1

To ogólnie “hamerykańska szkoła redaktorów prowadzących”. Kolonko był bardziej zblazowany, Lis próbował to robić na serio. Gestykulację mają podobną.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.