Photo by Nomadic Julien on Unsplash

It is a dream of many people to move forward in their careers abroad in their industry. But how to do it easily? And even better: how to get in a strong position against hiring companies? I was looking for a position as a Software Engineer and I had approximately 3 calls a day from potential companies during my hiring process, so I ended up with a lot of options to be picked from.

Some companies would probably complain: “If he applied for too many companies, then he actually not looking for our company.” I believe that if a company…


Životospráva

Photo by Brooke Lark on Unsplash

Čtětě tento článek v angličtině

Vše od čeho očekávám kvalitní výkon potřebuje dostatečnou péči. Když po sobě chci, abych se naučil rozsáhlé studium, tak se o sebe musím patřičně starat. Stejně tak jako v mém prvním článku platí i zde, že se jedná o mé individuální zásady a každému z nás může vyhovovat trochu odlišná životospráva.

Režim

Některé osobnosti z praxe jako Steve Jobs vystupují ve stejném oblečení. V tomto případě se jedná o černý rolák a modré rifle. Důvodem není pouze podpora marketingu a budování značky. Jedná se rovněž o jednu ze součástí pravidelného režimu, u kterého je cílem šetřit…


The Right Regime for Brain

Photo by Brooke Lark on Unsplash

Read this post in Czech

High-quality performance needs adequate care. When I want to learn extensive study, I have to take care of myself properly. The following regime is about my principles, and just like in the first article of this series, each of us may like a slightly different lifestyle.

Regime

Some successful people like Steve Jobs perform in the same clothes. In this case, it is a black turtleneck and blue jeans. The reason isn’t just marketing support and brand building. It is also part of a regular regime that aims to save mental energy. (Isaacson, 2011)

In general…


Holistické Učení: Pochopení Souvislostí

Photo by Jakub Kubista

Čtětě tento článek v angličtině

Základem pro mě vždy bylo správně porozumět dané látce, a až poté jsem mohl pochopit s čím a hlavně proč souvisí. V případě porozumění si lze látku vysvětlit na příkladě, metafoře či myšlenkové mapě. Tyto techniky zkrátka zjednodušují daný problém za účelem snadného pochopení.

Jelikož jsem kovaný v informačních technologiích, tak budu problematiku ilustrovat na látce disciplíny systémových věd, která pro svoji obecnost není mezi studenty příliš oblíbená. V následujícím příkladě jsou v závorkách velmi stručně shrnuty pojmy z této tématiky na vysoké úrovni. Informace o jednotlivých pojmech slouží pouze ilustračně k pochopení následujících postupů…


Holistic Learning: Understanding the Context

Photo by Jakub Kubista

Read this post in Czech

The basis for me has always been to understand the subject area, and only then I could know with what and why it’s related. In case of understanding, the material can be explained by an example, metaphor, or mind map. In short, these techniques simplifying the issue for ease of understanding.

Since I’m information technologies geek, I will illustrate the point on the topic disciplines of systems science, which is not quite popular among students due to its generality. The following example includes high-level terms from this topic, which are briefly summarized and marked in…


Síla Soustředěné Myšlenky

Photo by Romain Vignes on Unsplash

Čtětě tento článek v angličtině

Sedím u stolu, přede mnou otevřená učebnice, a přemýšlím co “neodkladného” jsem před učivem ještě potřeboval stihnout. Chtěl jsem s učením začít už před 3 hodinami, ale už mám konečně vše uklizeno, utříděno a mohu začít. Čtu text, ale po pár minutách začnu rozjímat o tom, co si dám k večeři, i když jsem teprve právě doobědval. Nastává večer a mám pocit, že si skoro nic z přečtených textů nepamatuji.

Přijde vám to povědomé?

Jak Začít?

Pro mě bylo vždy nejtěžší se k samotnému učení přinutit. Prvních 10–⁠15 minut je kritických, ale jakmile jsem tuto dobu zvládl…


The Power of Focused Thought

Photo by Romain Vignes on Unsplash

Read this post in Czech

I’m sitting at a desk, an open book in front of me, wondering what else “urgent” I still needed to do before today’s education. I wanted to start learning 3 hours ago, but now I’m finally done with all housekeeping, organizing and it’s the right time to start. I’m reading a text, but after a few minutes, I start considering what to have for dinner, even though I just had lunch. The evening begins, and I feel like I don’t remember almost anything from the materials I read.

Does that sound familiar?

How to Start?

It was always…


Bez Plánu Nejsou Koláče

Photo by Curtis MacNewton on Unsplash

Čtětě tento článek v angličtině

Znáte to rčení “I idiot s plánem může porazit génia bez plánu”? Tak přesně tím je třeba začít. Ať už se chci učit jedno odpoledne nebo několik týdnů, vždy je potřeba mít plán. (Burnet, 2016)

V případě, že bych studoval například 2 týdny a neměl na paměti, že DNES si potřebuji projít “jen pár látek”, tak bych se cítil opravdu vystresovaně a mnohem jednodušeji bych sáhl po prokrastinačním řešení. …


There Are No Cakes Without Plan

Photo by Curtis MacNewton on Unsplash

Read this post in Czech

Do you know the quote “An idiot with a plan can beat a genius without a plan”? That is exactly where to start. Whether I want to study for one afternoon or several weeks, I always need to have a plan. (Burnet, 2016)

For example, if I would study for two weeks and I would not keep in mind that TODAY I need to go through just a few things, then I would feel stressed out, and it would lead me to procrastination. …


Proč? Co? Jak?

hackernoon

Čtětě tento článek v angličtině

Mnohokrát jsem v průběhu svých studií od svého okolí slyšel věty jako například “Začnu se učit už zítra.”, “Podívám se na jedno video a začnu se učit.”, “Ať už to mám za sebou.”, “To zkouškové je nekonečné.” nebo “Bože, dej ať mi to konečně dají a už do tohoto ústavu znovu ani nepáchnu.

Problém nemusí být pouze v neefektivně nastavených studijních oborech, předmětech, či nespravedlivě zasednutém kantorovi. Zjistil jsem, že z velké části tomu můžu snadno přispět já sám. …

Jakub Kubista

Software Development Consultant who makes things simpler and more effective.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store