Také přesně nevíte, co stojí za slovy brand a branding? Pojďme si to tedy říct.

Co je to brand, co je to značka

Brand je duše vaší firmy, vašeho produktu, vaší služby.

Jak prosté :-) Duší firmy se myslí něco, co v podstatě nejde popsat. Je to jakási esence vnímání celé firmy. Je to jako u člověka. Má…

Jakub Michl

CEO of Branding/Graphic/Webdesign studio Beneš & Michl, Co-founder of TaskPark.com (tool for taskmanagement)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store