Co je to brand, co je to branding

Jakub Michl
Jan 24, 2016 · 2 min read

Také přesně nevíte, co stojí za slovy brand a branding? Pojďme si to tedy říct.

Image for post
Image for post

Co je to brand, co je to značka

Brand je duše vaší firmy, vašeho produktu, vaší služby.

Jak prosté :-) Duší firmy se myslí něco, co v podstatě nejde popsat. Je to jakási esence vnímání celé firmy. Je to jako u člověka. Má nějakou duši a ta je definována souborem jeho hodnot. Jak se chová, jak mluví, jak vypadá, jak se tváří, jak reaguje na okolí, jak ho okolí vnímá, jak mu důvěřuje, jak o něm mluví, jak se odlišuje.

Brand tak má 2 základní schopnosti:

Schopnost č. 1:

Brand má v lidech schopnost vyvolávat očekávání, která je potřeba umět opakovaně uspokojovat.

Toto je první nejdůležitější schopnosti značky. Je to v podstatě jakoby vás pověst předcházela. Brand je nositel příběhů. Přináší očekávání. A pokud jste opravdu dobří, musíte umět tato očekávání opakovaně uspokojovat.

Schopnost č. 2:

Brand má schopnost odlišit vás od konkurence.

Toto je druhá nejdůležitější schopnost. Díky dobře postavené značce se dokážete odlišit od konkurence.

Ano, brand opravdu není jen logo!

Co je to branding

Branding je strategie budování a péče o brand.

Je to strategie, jak vybudovat kvalitní značku. Nejdříve se zaobírá stanovením základních hodnot a vize, následně jednotlivými výstupy (název, slogan, logo..). Výsledkem je sada manuálů jak se značkou pracovat.

Přečtěte si také 7 důvodů proč investovat do brandingu.

Z čeho se skládá branding

Samotný branding lze rozdělit do následujících fází.

Tvorba brandu:

  • Stanovení vize značky
  • Definice hodnot značky
  • Tvorba názvu, tvorba loga, tvorba vizuálu
  • Tvorba brand manuálu
  • Tvorba komunikačního manuálu
  • Tvorba grafického manuálu

Péče o brand:

  • Hlídání značky
  • Aktualizace komunikačního manuálu
  • Aktualizace grafického manuálu

Jednotlivé body pak rozebereme v jiném článku.

Potřebujete profesionální pomoc s budováním značky? Kontaktujte nás do Beneš & Michl a postaráme se o vás.

PS: Přidávám bonus video o tom, co je to brand:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store