Isa Sa Kanila

Maaaring mabiktima ka ng isa sa kanila

Maaaring sa ‘yo na susunod na tatama ang balang papuputukin ng
Isa sa kanila
Maaaring sa bangkay mo na maididikit ang katagang ‘wag tularan’
Mga letrang inukit sa mumurahing cardboard ng
Isa sa kanila
Ngunit sino nga ba sila?
Sino nga ba ang mga itong nagdidikta na ikaw at
Ang buhay mo’y walang halaga?
Sapagkat ang mahalaga ay ang pagbabago na inaasam-asam
Ng bawat isa sa kanila

Maaaring maki-isa ka sa kanila

Maaaring uhaw ka sa pagbabagong ipinangako ng
Isa sa kanila
Maaaring sarili mong hintuturo ang kakalabit sa gatilyo
Malamig na katawang bakal na itinutok ng kahirapan sa ulo mo ng
Isa sa kanila
Ngunit ano nga ba sila?
Ano nga ba ang karapatan nilang sabihing ang buhay mo’y walang halaga?
Buhay na tila ay laruan lamang sa 
Isa sa kanila

Maaaring iniisa-isa na nila

Ang mga mahal mo sa buhay na walang kamalayang
Inagawan ng buhay sa pagkalabit ng baril na
Oras na lamang ang tatakda sa
Isa sa kanila
Sapagkat wala silang pakialam sa pagkawala
Ng isang ama, ina, anak, mahal, ng buhay
Dahil maaaring hindi naman sila nakiki-isa
Sa kanila
Isa-isahin sila
Nang tuluyan nang mawala ang paghihirap
Ng mga mahihirap na sa patalim na lang
Kumakapit at tuluyan na silang bitawan
Dahil hindi naman kasi sila
Isa sa kanila

Maaaring isa ka sa kanila

Maaaring paglaruan ka ng mga nagpapanggap bilang mga
Diyos at diyosa na silang nagdidikta kung
Kaninong buhay ang hindi o mahalaga
Maaaring sa ulo mo na ipuputok ang baril ng pagdududang naghahanap lamang
Ng susunod na hiningang matatanggal
Sa mundong gustong baguhin ng
Isa sa kanila

Papayag ka ba?
O hahayaan mo na lamang ba na
Maging isa ka sa kanila?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.