Jan Ziniewicz

Jan Ziniewicz

Scala. Clojure. Zen. Emacs. Ethereum Classic hacker at iohk.io