Mijn Strijd Tegen Kanker
Patrick Vroonland
11

Patrick….. mooi geschreven. Veel sterkte gewenst. Wij weten wat het is. Wij zitten er zelf middenin. Ook beiden.

Sporten is onze kracht.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.