Selam, güzel seri için teşekkürler.
Janberk Arıkan
42

Ayrıca javascript zaten array.map özelliğine kavuştuğu için ilgili yerlerdeki _.map(characters yerine characters.map kullanarak lodash bağımlılığından da kurtulabiliriz.

İlgili düzenlemelerle ilgili github’da pr oluşturdum.

Like what you read? Give Janberk Arıkan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.