Merhaba.
Murat Turkay
1

Söylediklerinizde son derece haklısınız. Fakat bence jquery kullanabilir miyiz sorusuna “evet, ama kullanmamalıyız” demek demek daha doğru olabilir. Lodash dediğiniz gibi çok faydalı olabilir ama map, filter, reduce, spread operator varken yine jquery gibi onu da kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Hem bundle larımız ufalır hem de değişen javascript e ayak uydurmamız kolaylaşır. Dediğiniz gibi farklı bir branch açacağım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.