React Tutorial Part-3: Marvel Karakterleri KOD2
Murat Turkay
1003

Selam, güzel seri için teşekkürler.

jQuery gördüğüm kadarıyla sadece getJSON için kullanılıyor. Sadece bu iş için jQuery’yi dahil etmek biraz maliyetli değil mi? package.json’da axios paketini de gördüm. Artık kurtulalım jQuery’den :)

Bunun dışında GetInitialCharacters ve CharacterSearch fonksiyonları term parametresi haricinde aynı. Bunları tek bir fonksiyonda birleştirmek daha mantıklı olabilir. Yada fonksiyonlar içerisindeki promise’leri tek fonksiyona geçirebilsiniz.

Ayrıca, CharacterSearch(term) { yerine CharacterSearch = (term) =>{ şeklinde kullanım constructor da bind etme zorunluluğunu da ortadan kaldıracaktır.

Bununla birlikte state’in constructor’da değil de dışarıda belirlenmesi sayesinde constructor fonksiyonunu da komple ortadan kaldırabilirsiniz.

Bahsettiğim değişikliklerden sonra bundle boyutu ~25kb, App.js ise 56 satıra düştü.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.