Hakkari Akbulut Köyü kırsalında, 17 Mayıs tarihinde 7 JÖH ve 4 PÖH timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda sözde eyalet sorumlusu olan 1 BTÖ mensubu M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Like what you read? Give T.C. Jandarma Gn. K a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.