İçişleri Bakanımız Sn.@suleymansoylu, Jandarma Genel Komutanımız Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok şehidimiz Eren Kılıç’ın annesini ziyaret ettiler

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.