Ordu ve Gümüşhane İl Jandarma Komutanlıklarınca, 'Engelliler Haftası' nedeniyle engelli vatandaşlarımıza bir günlük askerlik görevi yaptırılarak, terhis belgesi verildi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.