Door de ogen van
Laurence de Jong
1

Wat een prachtige foto’s, je waant je op afstand een beetje daar. En jullie genieten spat er uit :-) Mama

Like what you read? Give Jannie Drenthe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.