Takže nelovíte rybu ale učíte firmu loviť ryby.
Matej Chyľa
11

Ano. Ale nemám na to krátkou a údernou odpověď :-). V tuto chvíli už se snažíme participovat s každým klientem místo outsourcingu, jde vždy jen o míru spolupráce…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.