Moje první WebExpo
Tony Kučera
1

Díky za zpětnou vazbu & jsem rád, že se ti líbila kniha. Co ti konkrétně nesedlo na přednášce?

Like what you read? Give Jan Řezáč a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.