Dvě nejdůležitější osoby webového projektu
Jan Řezáč
133

Zdravím Marku — ano a ne. Externí projektové řízení děláme i v House, ale koordinace externích dodavatelů je o dost jiná než když potřebuješ od stovky lidí z firmy podklady pro obsah. Bez interního “projekťáka” nemáš moc šancí, i když mu samozřejmě můžeš dávat noty a šlapat na něj.

Like what you read? Give Jan Řezáč a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.