Alleen het basis inkomen/zekerheid bespreken is niet echt nuttig.
Ad Pontier
21

Ik ben het met je eens dat de grootste verandering een verandering in denken moet zijn. Zodra dat gebeurt, is het invoeren van een basisinkomen niet zo moeilijk meer. Alle praktische problemen zijn dan oplosbaar.

Naar mijn idee moet bij het denken over economie de waarde-vorming het uitgangspunt zijn en niet het geld, omdat het geld een soort waarde-metings-instrument is. Rudolf Steiner, de grondlegger van de Antroposofie, heeft dat al in het begin van de 19e eeuw aangegeven. Hij heeft ook concreet gesproken over die waardevorming, waar hij een waarde-vormende beweging onderscheidde, die door de producent wordt voltrokken en een waarde-vormende spanning, die door de consument innerlijk wordt opgebracht.

Voor meer informatie www.jansaal.nl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.