Ik gebruik geen drugs. En heb ze ook nog nooit gebruikt. Ik weet niet wat ik mis en dat is misschien maar goed ook. Toen ik laatst een wit envelopje bij een vriend van mij op tafel zag liggen, riep ik blij verrast: “Wat leuk, mini-post! Van wie heb je dat gekregen?” Hij glimlachte en antwoordde: “Dat is nou coke, Tien.” Waarop ik vroeg: “Oh echt, mag ik eens ruiken hoe dat ruikt?”

Like what you read? Give Tien a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.