Digitale transitie: eerst je troep opruimen dan scrummen

Het is hot, het is happening en iedereen praat erover: digitale transformatie. Van waterfall naar agile werken, van een prince2 naar een scrum aanpak. Lean, agile, scalled agile en scrum kwadraat: allemaal buzzwoorden, maar waar gaat het nu precies over en wat maakt het mogelijk?

Alle grote bedrijven hebben een afdeling Digitaal. Deze afdeling is ontstaan door de komst van internet en later de intrede van mobiel. Over de jaren heen heeft de afdeling Digitaal zich ontwikkeld tot het meest belovende sales en service kanaal van het bedrijf. Het staat immers 24/7 in contact met de klanten en zou daarom snel kunnen inspelen op de veranderende klantvraag.

Het snel kunnen inspelen op deze veranderende klantvraag, is de kern van digitale transformatie. Om dit te bewerkstelligen worden scrumteams opgericht die volledige verantwoordelijkheid kunnen pakken op het gebied waar ze eigenaar van worden. Ook wel beter bekend als de end-to-end (e2e) verantwoordelijkheid.

De mogelijkheid om e2e verantwoordelijkheid te kunnen nemen, moet echter eerst gecreëerd worden. Om een scrumteam autonoom te laten opereren moet eerst de oude werkomgeving worden opgeruimd en opnieuw worden ingericht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt mijns inziens niet bij het scrumteam zelf maar bij een decicated team. Dit team is gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van de omgevingen waar in scrumteams kunnen gedijen en heeft een holistische view over de systemen, processen en tools.

De samenstelling van een dergelijk team bestaat uit developers die de bestaande situatie en code kennen, release managers die de processen kennen en solution- en information architecten om de oude situatie naar een nieuwe om te buigen. Naast het kennen van de bestaande situatie, moeten de teamleden een passie hebben voor nieuwe software, nieuwe manieren van werken en verandering an sich. Het doel van het team is de technical debt en de organisational debt op te lossen en te zorgen dat deze niet opnieuw gecreëerd kan worden. Velen zullen dit team een DevOps team noemen. De term DevOps wordt echter op veel verschillend manieren gebruikt. Duidelijk is dat de focus van het team ligt op het organisatorisch en technisch mogelijk maken dat scrum teams e2e verantwoordelijkheid kunnen pakken. Dat is de reden waarom ik het graag het opruimteam -cleanteam- noem.

Per situatie verschilt hoe de omgeving moet worden opgeruimd en welke tools en technieken geschikt zijn. Maar je komt al snel op het gebied van containers, middle ware, api’s, test automation en microservices met de bijbehorende software. Het juist opzetten van deze tools zal veel bijdragen aan de kracht van scrumteams en het mogelijk maken om de e2e verantwoordelijkheid op te kunnen pakken. De dip in effectiviteit die scrumteams hebben als ze net opgestart zijn, zal veel minder zijn omdat de juiste omgeving aanwezig is. Het opruimteam heeft tijd nodig. Deze tijd wordt ruimschoots vergoed door de scrumteams die snel effectief kunnen zijn na opstarten.

Is alles opgeruimd en zijn de scrumteams operationeel dan zou het team opgeheven kunnen worden. Processen en systemen blijven echter veranderen. Scrumteams zijn gericht op de klant vraag en niet op het goede onderhouden van de omgeving en systemen. Verlies je dit uit het oog dan zit je als snel met een nieuwe technical en organisational debt .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.