Når broer kollapser
Broenxyz
92

Tvi-tvi!

Jeg håper prosjektet lykkes bedre enn forsøket vårt, for åtte-ni år siden:

Det stod ikke på viljen, men jeg ser ikke bort fra at tiden enten ikke var moden, eller at vi simpelthen ikke var videre kapable.

Hell og lykke i alle høver. For behovet, det er der, nå som da.

Like what you read? Give Jarle Petterson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.