(61/100) Plánování výletů pro fotografy
Jaroslav Holaň
2

Díky za tip od Tomáše Látala na web http://fripito.cz/, který naplňuje tuto ideu.

Původně jsem to měl pojmenované “Plánování výletů podle počasí”. Počasí byla primární myšlenka. Pak jsme si, ale uvědomil, že počasí tam mám právě pro to focení. Takže to sklouzlo k tomu co je teď.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.