อ. ครับ เลิกใช้ Dreamweaver สอน และเน้นพื้นฐานให้กับเด็กๆกันเถอะนะ
Thapwaris CK
572

ผมมักจะมีน้อง ๆ แนะนำเพื่อน ๆ ให้มาขอคำปรึกษาเรื่องโปรเจ็คอยู่บ่อย ๆ ทั้งหมดที่เล่ามาล้วนเป็นความอัดอั้นของคนไอทีที่จะต้องเจอกับน้อง ๆ กลุ่มนี้อยู่บ่อย ๆ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริง ๆ ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.