การ set default notebook directory สำหรับ jupyter notebook

  1. เปิด command line ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง cmd
  2. พิมพ์ jupyter notebook --generate-config ผ่าน command line

ซึ่งระบบจะทำการสร้างไฟล์ config ของ jupyter ขึ้นมาที่ home directory ซึ่งจะอยู่ที่ C:\Users\smileman\.jupyter โดย file config ของ jupyter ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า jupyter_notebook_config.py

3.เปิด file config ขึ้นมาโดยใช้ notepad หาข้อความที่ว่า “#c.NotebookApp.notebook_dir = ''

4.ลบเครื่องหมาย # ออก

5.ใส่ path&directory ที่เราจะ set default notebook directory ซึ่งตอนนี้ผมกำหนดให้อยู่ตาม path: C:\Users\ชื่อเครื่อง\DataSci ดังนี้

c.NotebookApp.notebook_dir = ‘C://Users//ชื่อเครื่อง//DataSci/’

Reference: https://stackoverflow.com/questions/24117132/change-anaconda-ipython-main-directory

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store