Už žiadne ďalšie nezaplatené cvičenia

Platobné možnosti rezervačného systému

Predtým, ako sme začali náš projekt, robili sme veľa prieskumov o tom, čo by mohlo priniesť našim zákazníkom ďalšiu pridanú hodnotu. Ako pravdepodobne viete, existuje mnoho rezervačných systémov. Táto myšlienka nie je prelomová, ale všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že vždy existuje priestor na zlepšenie.

Hovorili sme so stovkami majiteľov a trénerov športových zariadení a problémom číslo jedna boli neplatené rezervácie. Žijeme v rýchlom svete a naše plány sa môžu rýchlo zmeniť. Ak sa nezaviažeme k niečomu, máme tendenciu ho zmeniť.

Bohužiaľ, jediná vec, ktorá nás drží, je zvyčajne náš finančný záväzok a to sme museli realizovať. Teraz ma nechápte zle, to nie je o nejakej palici na klientov. Naši tréneri sa živia svojimi cvičením a zrušené rezervácie predstavujú problém pre ich príjmy a pravdepodobne aj ich rodiny. Mali by sme mať na pamäti, ako ich ovplyvňujeme.

SportPass prichádza s rôznymi možnosťami platby, ktoré naši klienti požadovali.

  1. Platobná brána

SportPass je jedným z mála rezervačných systémov, ktorý prichádza s platobnou bránou. Zákazníci si môžu uložiť svoju kreditnú kartu a platiť, keď si rezervujú svoje obľúbené lekcie a tréningy. Náš systém využíva na spracovanie týchto platieb jeden z najpopulárnejších a najbezpečnejších spracovateľov platieb GoPay.

2. Balíky

Toto je veľmi obľúbená možnosť platby medzi športoviskami. Zákazníci si môžu kúpiť balíčky, ktoré sú prispôsobené pre všetky ponúkané služby. Môže to byť jóga, TRX, Body Pump, Crossfit … atď. Pri rezervácii môžu zákazníci túto možnosť použiť, ak im bola poskytnutá. Zakaždým, keď ho zákazník použije, jeden vstup sa odpočíta od ich balíka.

3. Permanentky

Ďalšia populárna možnosť platby. Sezónne lístky sú založené na čase nie na vstupoch. Môže to byť mesačný, štvrťročný alebo ročný. Neexistuje žiadny limit. Môžete nastaviť požadovanú dobu platnosti. Akonáhle vyprší, zákazník si môže sám zakúpiť nový.

4. Členstvá

Toto nie je úplne možnosť platby. Je to skôr stav vo vašom športovisku. Ak máte verných zákazníkov, môžu si kúpiť členstvo a získať svoje služby za zľavu, ktorú si nastavíte.

Sme presvedčení, že tieto možnosti platby udržia prevádzku športového zariadenia bez stresu a zákazníci budú viac odhodlaní ísť k tréningu. Ako by aj mali :) Ale nebojte sa, každá rezervácia môže byť zrušená a peniaze zákazníka vrátené, ak zruší rezerváciu v rámci storno podmienok, ktoré nastavil majiteľ športového zariadenia. Užite si cvičenie.

--

--

--

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jay Juraj Surovy

Jay Juraj Surovy

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

More from Medium

Coming Soon: “Conversations with Friends”

Social Media & Networking Addiction, Theory, and Wrap (3/3)

What does 1.8 have to do with faith freedom for all?

Taking a stand against an immoveable wall