Už žiadne ďalšie nezaplatené cvičenia

Jay Juraj Surovy
Jun 14 · 2 min read

Predtým, ako sme začali náš projekt, robili sme veľa prieskumov o tom, čo by mohlo priniesť našim zákazníkom ďalšiu pridanú hodnotu. Ako pravdepodobne viete, existuje mnoho rezervačných systémov. Táto myšlienka nie je prelomová, ale všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že vždy existuje priestor na zlepšenie.

Hovorili sme so stovkami majiteľov a trénerov športových zariadení a problémom číslo jedna boli neplatené rezervácie. Žijeme v rýchlom svete a naše plány sa môžu rýchlo zmeniť. Ak sa nezaviažeme k niečomu, máme tendenciu ho zmeniť.

Bohužiaľ, jediná vec, ktorá nás drží, je zvyčajne náš finančný záväzok a to sme museli realizovať. Teraz ma nechápte zle, to nie je o nejakej palici na klientov. Naši tréneri sa živia svojimi cvičením a zrušené rezervácie predstavujú problém pre ich príjmy a pravdepodobne aj ich rodiny. Mali by sme mať na pamäti, ako ich ovplyvňujeme.

SportPass prichádza s rôznymi možnosťami platby, ktoré naši klienti požadovali.

  1. Platobná brána

SportPass je jedným z mála rezervačných systémov, ktorý prichádza s platobnou bránou. Zákazníci si môžu uložiť svoju kreditnú kartu a platiť, keď si rezervujú svoje obľúbené lekcie a tréningy. Náš systém využíva na spracovanie týchto platieb jeden z najpopulárnejších a najbezpečnejších spracovateľov platieb GoPay.

2. Balíky

Toto je veľmi obľúbená možnosť platby medzi športoviskami. Zákazníci si môžu kúpiť balíčky, ktoré sú prispôsobené pre všetky ponúkané služby. Môže to byť jóga, TRX, Body Pump, Crossfit … atď. Pri rezervácii môžu zákazníci túto možnosť použiť, ak im bola poskytnutá. Zakaždým, keď ho zákazník použije, jeden vstup sa odpočíta od ich balíka.

3. Permanentky

Ďalšia populárna možnosť platby. Sezónne lístky sú založené na čase nie na vstupoch. Môže to byť mesačný, štvrťročný alebo ročný. Neexistuje žiadny limit. Môžete nastaviť požadovanú dobu platnosti. Akonáhle vyprší, zákazník si môže sám zakúpiť nový.

4. Členstvá

Toto nie je úplne možnosť platby. Je to skôr stav vo vašom športovisku. Ak máte verných zákazníkov, môžu si kúpiť členstvo a získať svoje služby za zľavu, ktorú si nastavíte.

Sme presvedčení, že tieto možnosti platby udržia prevádzku športového zariadenia bez stresu a zákazníci budú viac odhodlaní ísť k tréningu. Ako by aj mali :) Ale nebojte sa, každá rezervácia môže byť zrušená a peniaze zákazníka vrátené, ak zruší rezerváciu v rámci storno podmienok, ktoré nastavil majiteľ športového zariadenia. Užite si cvičenie.

Jay Juraj Surovy

Written by

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade