Spravili sme rozšírenia pre náš rezervačný systém

Image for post
Image for post

1️⃣ Rozšírenia — náš systém umožňuje zapnúť funkcie, ktoré chcete a zvyšok skryť

2️⃣ Štatistika — prehľad o vašich príjmoch

3️⃣ Vlastné podmienky používania — máte vlastné pravidlá v rámci vašeho fungovania? Dovoľte zákazníkom ich odsúhlasiť pred tým než si spravia rezerváciu

4️⃣ Vlastné pripomenutia rezervácie — niektorým ľuďom proste treba pripomenúť viac ako raz :)

5️⃣Workshopy — vhodné na kúpu celej dielne alebo jednotlivých dní. K dispozícii sú aj skupinové ceny

6️⃣ Novinky — dajte vedieť svojim kontaktom, čo sa u vás deje

Máte špeciálne požiadavky? Napíšte mi na jay@sportpass.me a radi ich s vami prediskutujeme

Written by

Former tennis coach. Founder of SportPass.me interested in startups and cool technologies

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store