ติดตั้ง WordPress บน Docker LEMP Stack
Pattanapong Cherthong
322

เขียนได้ดีมากครับ ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนิดนึง บน production ไม่ควรเปิด port 3306 ของ db เป็น public ครับ สามารถลบบรรทัด 28,29 ใน docker-compose.yml ออกได้เลยครับ

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.