Hedabideek “datorren xxx egunean, yyy-ren berri emango dizuegu” esaten dute gero eta gehiagotan. Albiste batekin beste albiste bat. Trafikoa erakartzeko, noski.

Zilegi da, baina azkenaldian ez ote den abusatzen…

Iruditzen zait, holakorik esaten ez duten egunetan (egunik gehienetan, alegia), ezin dugula ezer ganorazkorik espero. Ez daukadala bisitan joan beharrik ere.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.