Historia 95: O potrzebie użytecznego piękna

Jakub Bażela
Aug 26, 2016 · 2 min read

Chciałbym powiedzieć że pasjonuję się designem i szpanować umiejętnością nazwania słynnej wyciskarki do owoców Alessi wyciskarką do owoców Alessi, albo bezbłędnym rozpoznawaniem fotela Chierowskiego 366 lub krzeseł Eamesa. Wtedy mógłbym przynajmniej być aspirującym pisarzem-dizajnerem.

Szczęśliwie nie mam zielonego pojęcia ani o tym ani o tym, więc mogę z czystym sercem wypowiadać się na tematy, na których się nie znam. I dlatego dzisiaj będzie wpis o Bauhausie, na którym znam się tyle, że przecztałem książkę lub dwie Gropiusa i zwiedziłem berlińskie Bauhaus-Archiv. Nie będzie tu streszczenia działalności tego ruchu, linkuję Wikipedię.

Chodzi mi raczej o pewną fascynację prostotą i wpływem, choćby nieuświadomionym, jaki Bauhas ma na nas do dzisiaj. Moi znajomi architekci dzielą się na dwa obozy. Tych, krórzy Bauhausu nienawidzą i tych, którzy go cenią. Tym, co najbardziej podoba się mnie, jest motto “Funkcja określa formę” — czyli najpierw definiujemy co dany przedmiot ma robić, a dopiero to określa jego kształt, materiał, konstrukcję. To dobra zasada dla wielu dziedzin życia, nie tylko architektury i rzemiosła.

Otaczanie się rzeczami pięknymi i jednocześnie funkcjonalnymi (albo lepiej: pięknymi bo funkcjonalnymi), ma niebywałą zaletę. Zaczynasz bowiem doceniać dobre wykonanie i nie zgadzasz się na bylejakość w swoim życiu nie tyle z powodów estetycznych (których kategorii zapewne jest tyle, ilu zapytanych), ale z powodów pragmatycznych. Coś dobrze wykonanego po prostu działa i należycie spełnia swoją rolę, i z tego czerpiesz radość obcowania z danym przedmiotem. To, że jest subiektywnie *ładny*, wynika właśnie z jego obiektywnej funkcji. Dieter Rams nazwałby to pewnie uczciwością designu.

Dobra, koniec pozowania na autorytet. Oddaję głos ludziom z Harvard Art Musem, którzy odwalili kawał dobrej roboty i prezentują ponad 32000 dzieł Bauhausu (grafika, przedmioty użytkowe etc.) w przystępnej cyfrowej formie. Zostaje mi tylko zaprosić Was do oglądania:

To była moja dziewięćdziesiąta piąta historia. Zostało 270 #365historii #365stories

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store