Podcast #08: WhatsApp Business, paniek om Facebook-test, ads op Pinterest en einde van digitale advertenties

Jeroen Roozendaal
Oct 27, 2017 · 1 min read

De onderwerpen van Podcast #8:

Hoe verslaafd ben jij aan je smartphone en kun jij een leven zonder voorstellen? Er lijkt een toenemende behoefte om even offline te zijn. En verder: WhatsApp lanceert WhatsApp Business. Wat kun je verwachten? Facebook test met een nieuwe tijdlijn, maar dit lijkt grote gevolgen te hebben voor het organisch bereik van bedrijfspagina’s. Hoe serieus is deze test? En welk signaal geeft Facebook hiermee af? Een nieuwe variant op adverteren op Pinterest wordt gelanceerd en Forrester voorspelt het einde van digitale advertenties.

Tips of reageren?

Heb je tips, ideeën voor onderwerpen of wil je gewoon reageren? Laat het ons weten via podcast@adwise.nl.

Abonneren op de podcast?

Op een iPhone of iPad is de Podcasts-app standaard geïnstalleerd. Hierin kun je zoeken naar podcasts, je abonneren en afleveringen direct afspelen. Kom je op het internet een iTunes-link naar een podcast tegen, dan wordt deze direct in de Podcasts-app geopend. Ook op Macs en pc’s zijn podcasts te vinden in iTunes.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade