Podcast #3: Verbeteren chatbots de klantervaring echt?

Jeroen Roozendaal

In deze aflevering van de podcast ‘Digital Brains’ praten Tom de Haas, Niels Hobert en Jeroen Roozendaal je bij over ontwikkelingen op het gebied van digital marketing

De onderwerpen van Podcast #3:

LinkedIn breidt eindelijk de advertentiemogelijkheden uit met o.a. lead formulieren en remarketing en wordt nu echt interessant voor B2B campagnes. Instagram lijkt te winnen van Snapchat, WhatsApp treedt op tegen zakelijk gebruik en verbeteren chatbots de klantervaring echt?

Beluister deze podcast hieronder via Soundcloud. Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade