Podcast #7: Google Award, QR-code herleeft, WhatsApp en Tikkie voor bedrijven en snel, sneller, snelst

Jeroen Roozendaal

In deze aflevering van de podcast ‘Digital Brains’ praten Niels Hobert, Thijs Wolbers en Jeroen Roozendaal je bij over ontwikkelingen op het gebied van digital marketing

De onderwerpen van Podcast #7:

De QR-code lijkt een comeback te maken dankzij de nieuwste update van iOS. Heeft de QR-code weer een toekomst? WhatsApp en Tikkie starten een dienst voor bedrijven, sitespeed blijft een belangrijk thema voor Google en wij wonnen 2 Google Premier Awards, maar waarom viel deze case internationaal op?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade