“#1 Dad”

Dieselfde kinders wie se nekke ek wil omdraai, het in die kunsklas hul krytoffers een vir een by my prentjie gelos. Het my laat besef hoe mededeelsaam kinders kan wees. Geen appro of rente-besigheid nie. Om als te kroon moes hulle ‘n “#1 Dad”-prentjie inkleur. Voel omtrent soos ‘n pa vir my Dolfyn-klassie. Net soos hulle my Christentong laat brand vir ‘n lastertjie, net so vermurwe hulle my hart met onvoorwaardelike liefde. Seëninge met die skreeubekkies.

Krytoffers van die skreeubekkies
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.